Njoftim për Pozicion Vakant - Këshillues për Biznesin e Vogël

10/15/2021

ProCredit Bank po kerkon te rekrutoje se jashtmi, nje staf ne pozicionin:
Keshillues Biznesi per segmentin e Biznesit te Vogel.

Ju lutemi te gjeni me poshte detyrat dhe pergjegjesite kryesore te ketij pozicioni pune:

•    Pergjegjes ne prezantimin e bankes para klienteve te rinj dhe ekzistues, me qellim ndertimin e marredhenieve afatgjate me klientet e biznesit
•    Organizon dhe zhvillon takime me klientet e rinj
•    Analizon ne menyre periodike zhvillimin e klienteve ne portofol dhe bashkepunimin e tyre me banken. Ben propozime ne komitetin e biznesit si edhe ndjek realizimin e vendimeve te marra ne komitet per te gjithe klientet ne portofol.
•    Pergjegjes per ruajtjen dhe zhvillimin e nje portofoli cilesor ne terma ekspozimesh kredie si edhe sherbimesh te tjera bankare.
•    Eshte iniciues dhe pjesemarres aktive ne komitetet e biznesit per klientet e portofolit te tij/saj etj

Aplikoni nese ju identifikoheni me qellimet dhe vlerat etike te kompanise sone si dhe keni kualifikimet e meposhtme:

•    Eksperience pune te meparshme si Keshillues Biznesi per biznesin e vogel, e preferueshme mbi 2 vite,
•    Njohuri dhe aftesi ne te kuptuarit e parimeve dhe praktikave te veprimeve me biznesin e vogel
•    Aftesi ne analizimin dhe pergatitjen e pasqyrave financiare
•    Aftesi te mira ne komunikimin dhe sherbimin me Klientin
•    Aftesi per mbledhje te dhenash, perpunim informacioni dhe pergatitje raportesh
•    Diplome universitare (bachelor ose master)
•    Aftesi shume te mira komunikuese dhe organizative
•    Te jete proaktiv, fleksibel, i hapur ndaj ndryshimeve


Ne ju ofrojme nje pune interesante dhe sfiduese ne nje ambient dinamik, nderkombetar, i cili karakterizohet nga nje kulture e hapur komunikimi. Dokumentet tuaja te aplikimit duhet te tregojne qarte arsyen se pse ju mendoni se jeni te pershtatshem per pozicionin per te cilin po aplikoni. Keto duhet te perfshijne CV-ne elektronike dhe nje deklarate ne te cilen ju shpjegoni motivimin tuaj duke iu referuar faqes sone nderkombetare www.procredit-holding.com dhe faqes zyrtare te bankes sone www.procreditbank.com.al  

Kandidatet e interesuar jane te lutur te aplikojne ne adresen e e-mail-it Burime_Njerezore@procredit-group.com  brenda dates 22 Tetor 2021.

Ju informojme se vetem kandidatet e perzgjedhur do te kontaktohen nga ana e Njesise se Burimeve Njerezore dhe do te ftohen te marrin pjese nga Njesia e Burimeve Njerezore per tu ftuar ne fazat e tjera te rekrutimit.