Pozicion i lirë pune - Këshillues për Bizneset e Mesme

7/26/2021

ProCredit Bank eshte nje banke tregtare e orientuar drejt zhvillimit. Ne ofrojme sherbim cilesor per bizneset e mesme dhe te medha si dhe per ata individe qe zgjedhin te kursejne me ne. Ne veprimet tona, ne i permbahemi nje numri te caktuar parimesh baze: ne vleresojme transparencen ne komunikimin me klientet, nuk promovojme kredine konsumatore, perpiqemi te minimizojme ndikimin tone negativ ne mjedis dhe ofrojme sherbime financiare te pershtatshme me situaten e klienteve tane si dhe te bazuara ne nje analize te pergjegjshme financiare. ProCredit Bank Shqiperi eshte pjese e grupit nderkombetar ProCredit, me qender ne Frankfurt, Gjermani.

Kerkojme te rekrutojme se jashtmi, staf ne pozicionin:
Keshillues Biznesi per segmentin e Bizneseve te Mesme

Disa nga detyrat dhe pergjegjesite kryesore:

 • Pergjegjes ne prezantimin e bankes para klienteve te rinj dhe ekzistues, me qellim ndertimin e marredhenieve afatgjate me klientet e biznesit, ne perputhje me strategjine e bankes;
 • Organizon dhe zhvillon takime me klientet e rinj, te jete ne gjendje te identifikoje dhe punoje me klientet qe jane profil i deshiruar per banken;
 • Shpjegimin e sherbimeve/produkteve adekuate per klientet qe menaxhon, duke ju ofruar ose propozuar ne baze te nevojave te klienteve te biznesit;
 • Mbledhja e dokumenteve te nevojshme per tu pergatitur si rast, analizat financiare (sipas politikave dhe procedurave ne fuqi) ne menyre periodike ne lidhje me zhvillimin e klienteve ne portofol dhe bashkepunimin e tyre me banken. Ben propozime ne komitetin e biznesit si edhe ndjek realizimin e vendimeve te marra ne komitet per te gjithe klientet ne portofol;
 • Eshte iniciues dhe pjesemarres aktiv ne komitetet e biznesit per klientet e portofolit te tij/saj etj;
 • Pergjegjes per ruajtjen dhe zhvillimin e nje portofoli cilesor ne terma ekspozimesh kredie si edhe sherbimesh te tjera bankare;
 • Pergatitja dhe vendosja ne dosjen e raporteve/analizave, sipas procedurave perkatese; etj

Aplikoni nese ju identifikoheni me qellimet dhe vlerat etike te kompanise sone si dhe keni kualifikimet e meposhtme:

 • Eksperience pune te meparshme si Keshillues Biznesi, e preferueshme mbi 2 vite,
 • Njohuri dhe aftesi ne te kuptuarit e parimeve dhe praktikave te veprimeve me biznesin e mesem
 • Aftesi ne analizimin dhe pergatitjen e pasqyrave financiare
 • Aftesi te mira ne komunikimin dhe sherbimin me klientin
 • Aftesi per mbledhje te dhenash, perpunim informacioni dhe pergatitje raportesh
 • Diplome universitare (bachelor ose master)
 • Aftesi shume te mira komunikuese (shkrim/verbal) dhe organizative
 • Aftesi te provuar per te punuar ne grup;
 • Zoterim shume i mire i gjuhes angleze (ne te folur dhe te shkruar)
 • Te jete proaktiv, fleksibel, i hapur ndaj ndryshimeve
 • Gatishmeri dhe fleksibilitet per te udhetuar.


Ne ju ofrojme nje pune interesante dhe sfiduese ne nje ambient dinamik, nderkombetar, i cili karakterizohet nga nje kulture e hapur komunikimi. Dokumentet tuaja te aplikimit duhet te tregojne qarte arsyen se pse ju mendoni se jeni te pershtatshem per pozicionin per te cilin po aplikoni. Keto duhet te perfshijne CV-ne elektronike dhe nje deklarate ne te cilen ju shpjegoni motivimin tuaj duke iu referuar faqes sone nderkombetare www.procredit-holding.com dhe faqes zyrtare te bankes sone www.procreditbank.com.al  

Kandidatet e interesuar jane te lutur te aplikojne online vetem nepermjet adreses tone te e-mail-it: Burime_Njerezore@procredit-group.com

Ju informojme se vetem kandidatet e perzgjedhur do te kontaktohen nga ana e Njesise se Burimeve Njerezore dhe do te ftohen te marrin pjese ne fazat e procesit te rekrutimit.