Open Responsive Menu

Depozitat me Afat

Zgjidhni të kurseni në afatgjatë nëpërmjet depozitës me afat. Zgjidhni nga një sërë maturitetesh, si 12, 18, 24,36, 48, ose 60 muaj. Gjithashtu mund të zgjidhni të rinovoni në mënyrë automatike afatin e depozitës. Pavarësisht nga afati, interesat kalojnë çdo muaj automatikisht në llogarinë tuaj rrjedhëse.

Kurseni në monedhë vendase ose të huaj (euro dhe dollar), me bankën e vetme gjermane në Shqipëri.

 

ProCredit Bank është e siguruar pranë “Agjensisë së Sigurimit të Depozitave”.

Të gjitha llogaritë dhe depozitat e individëve në ProCredit Bank sigurohen nga Agjensia e Sigurimit të Depozitave (ASD) deri në nivelin 2,500,000 Lekë, ose e njëvlerëshmja në monedhë të huaj, sipas ligjit nr. 53/2014, date 22.05.2014, “Për Sigurimin e Depozitave”.

Për t’u njohur me kushtet e punës për Depozitat me Afat vizitoni faqen Kushtet e Punës.

Fillimi i faqes