Kurset e Këmbimit Të monedhave

Foreign Exchange Rates

Përditësimi i fundit: 18.06.2019

  • Blerje Shitje
  • 107.55 109.15
  • 120.75 122.60
  • 134.80 136.80
  • 107.85 109.45
  • 15.4995 15.7335

Shënime:
* Juani Kinez (offshore) Banka ofron mundësinë e negocimit të kursit të këmbimit për këmbimet valutore në monedhat kryesore LEK, EUR dhe USD për shumat mbi 5,000 EUR

Notes:
* Chinese Yuan (offshore) The bank offers the possibility of exchange rate negotiation for transactions in main currencies LEK, EUR, and USD above EUR 5,000.