Open Responsive Menu

Karta Krediti: Visa Classic dhe Master Card
Karta e Kreditit është një mjet i sigurtë elektronik e cila ofrohet për klientët pagamarrës pranë bankës sonë. ProCredit Bank ofron për të gjithë pagamarrësit dy tipe kartash krediti: Master Card dhe Visa Classic.

Çfarë shërbimesh ju ofron karta e kreditit?
Kryeni blerje ose pagesa në dyqane, restorante, etj. kudo ku gjendet një terminal i pikesMaster Card
së shitjes (POS) me logo Master ose Visa.
Tërhiqni para deri në limitin e kartës së kreditit, nëpërmjet ATM-ve
Rezervoni dhe paguani shërbime nëpërmjet faqeve të ndryshme të internetit.
Printoni nga ATM të ProCredit Bank, veprimet e fundit te kryera ne llogari me kartë.
Ndryshoni PIN-in e kartës në ATM sa herë që e vlerësoni të nevojshme.

Çfarë avantazhe përfitoni nga përdorimi i kartës së kreditit?
1. Kartat e Kreditit mund te perdoren 24 orë/ 7 ditë të javës brenda dhe jashtë vendit.
2. Nuk aplikohen komisione nëse përdoren për blerje në çdo POS brenda vendit.Visa Classic
3. Kartat e kreditit ofrohen në monedhën Lekë ose Euro, por nëse ndodheni jashtë vendit mund të tërhiqni në çfarëdo monedhe, në varësi të monedhës së vendit ku ndodheni.
4. Të gjitha shpenzimet e kryera me kartë krediti brenda muajit, mund të paguhen deri në datën 15 të muajit pasardhës, pa asnjë komision.
5. Karta e kreditit VISA Classic është e pajisur me Chip, element që jep një shkallë të lartë sigurie.

Për t’u njohur me kushtet e punës për Kartat e Kreditit vizitoni faqen Kushtet e Punës.
Nëse dëshironi të aplikoni për këtë shërbim pranë ProCredit Bank, plotësoni kërkesën tuaj në aplikacionin e mëposhtëm dhe këshilluesit tanë të klientit do t'ju kontaktojnë menjëherë:

Për më shumë informacion ju ftojmë të lexoni: Rregulla sigurie për përdorimin e kartës.

Apliko tani


Fillimi i faqes