Open Responsive Menu

Kredi për Bizneset e Reja
Nëse keni një ide, iniciativë si dhe një plan të mirë biznesi për të filluar një aktivitet të ri ose për të zgjeruar biznesin tuaj ekzistues, mund ta realizoni nëpërmjet ''Kredia Biznes i Ri''.

Klientët të cilët përfitojnë nga ''Kredia Biznesi i Ri'':
Fermerë dhe blegtorë të cilët merren me aktivitete si: pemëtaria, vreshtaria, shpendët, mekanika bujqësore, agroprodhues, agropërpunues dhe agrogrumbullues.

Kredia për të mbështetur një biznes të ri

Qëllimi

Zgjerim i biznesit aktual
Fillimi i një aktiviteti të ri (investime në asete fikse, blerje lëndë e parë)

Shuma e kredisë

Shuma maksimale e financimit është 25,000,000 Lekë (varet nga plani i investimit si dhe aftësia paguese e klientit).
Shuma minimale e financimit është 700,000 Lekë (ekuivalenti në Euro / Usd)

Afati

Deri në 10 vjet

Garancia

150 % e shumës së financimit

Kriteret për të përfituar kredinë:
Klentët që aplikojnë duhet të kenë përvojë në fushën në të cilën duan të investojnë.
Aplikantët duhet të zotërojnë 30% të fondeve për planin e investimit. ProCredit Bank ofron financimin e këtyre investimeve me kredi deri në 70% të vlerës së investimit.

Dokumentacioni i nevojshëm:
Dokument i vlefshëm identifikimi (klienti dhe bashkë - kredimarrësit)
Vërtetim nga Organet Vendore që klienti ushtron aktivitet Blektoral-Bujqësor  (Matrikullim ,Taks Toke)
Kodi i Fermerit
Liçencë Aktiviteti (për kredi në shuma mbi 4’000’000 Lekë)

Për t’u njohur me kushtet e punës për kredi për Bizneset e Reja vizitoni faqenKushtet e Punës”.


Fillimi i faqes