Llogaria e Pagesave me Shërbimet Bazike

4/30/2024

Bazuar në Ligjin nr. 100/2023, “Për Llogarinë e Pagesave me Shërbimet bazike”, garantohet e drejta për aksesin në një llogari pagese me shërbime bazike për individët rezidentë në Shqipëri, si një mjet i domosdoshëm për të marrë një grup shërbimesh bankare bazike, të cilat mund t’i përdorin për qëllime personale.

Llogaria e pagesave me shërbime bazike iu ofrohet të gjithë konsumatorëve brenda Republikës së Shqipërisë, pavarësisht nivelit të të ardhurave, statusit të punësimit, apo historikut të aftësisë paguese që kanë.

 

Si mund të hapni një Llogari të Pagesave me Shërbimet Bazike?

Në të gjitha agjencitë e ProCredit Bank, duke paraqitur një dokument identifikimi të vlefshëm (ID apo pasaportë).

Gjithashtu klientët paraqesin dhe dokumentin përkatës qe vërteton se klienti i përket kategorive qe përfitojnë ndihmë ekonomike dhe sociale, sipas përcaktimeve të Ligjit Nr.100/2023.

Banka kryen hapjen e llogarisë së pagesave me shërbime bazike ose refuzon aplikimin e marrë nga klienti, jo më vonë se 15 ditë pune nga marrja e aplikimit të plotë. Aplikimi konsiderohet i plotë kur paraqitet i gjithë dokumentacioni i kërkuar nga ana e bankës për hapjen e kësaj llogarie.

Në rast se refuzohet hapja e llogarisë me shërbime bazike, klientët kanë të drejtën e ankimimit pranë Bankës dhe/ose pranë Bankën e Shqipërisë, e cila e shqyrton ankesën brenda 15 ditë pune nga paraqitja e saj.

 

Llogaria e Pagesës me Shërbime Bazike në ProCredit Bank ofrohet nëpërmjet dy paketave (Paketa Minimum dhe Paketa Sociale).

Me këto paketa ofrohen shërbimet më poshtë:

 • Llogaria rrjedhëse me shërbime bazike – vetëm në monedhën Lek
 • Depozitim dhe Tërheqje e fondeve në ATM-të e bankës
 • Llogaria lidhet me një Kartë Debiti dhe me shërbimin E-Banking
 • Pagesa e faturave të utiliteteve nga llogaria
 • Transaksione me kartë brenda territorit te Shqipërisë, POS & Online, sipas kushteve të punës në fuqi në bankë
 • Transferta në nisje dhe në mbërritje brenda territorit të Shqipërisë
 • Debitime direkte
 • Pagesa periodike
 • Veprime bankare në kanalet online
 • Përfitimi i shërbimeve shtesë nuk është i detyrueshëm për të hapur llogari pagesash me shërbime bazike. Hapja e kësaj llogarie nuk kushtëzohet me blerjen e produkteve/shërbimeve shtesë të ofruara nga banka.

 

Depozitat e klientëve të ProCredit Bank janë plotësisht të siguruara nga Agjencia e Sigurimit të Depozitave, deri në shumën 2.500.000,00 Lek (dy milion e pesëqind mijë), në përputhje me Ligjin Nr. 53/2014, datë 22.05.2014, "Mbi Sigurimin e Depozitave" i ndryshuar.

Informacione për klientët që kanë Paketën Sociale dhe Paketën Minimum janë:

 • Për të aplikuar për këto paketa, ju nuk duhet të keni asnjë llogari tjetër pagese me shërbime bazike në bankat e tjera në vend. Hapja e paketës sociale ose minimum bëhet në përputhje me kushtet dhe kriteret e vendosura në Ligjin Nr.100/2023 për Llogaritë e Pagesave me Shërbimet Bazike
 • Për shërbimet që nuk parashikohen në Ligjin 100/2023 për Llogaritë e Pagesave me Shërbimet Bazike, do të aplikohen tarifa të njëjta me klientët të cilët nuk kanë këto paketa në Bankë.
 • Këto Paketa nuk ofrohen në asnjë monedhë të huaj
 • Këto Paketa nuk lidhen me asnje produkt kredie, Paradhenie bankare, Kartë Krediti dhe Kredi.
 • Nqs klienti ka një llogari ekzistuese rrjedhëse të zakonshme, do të mbyllë këtë llogari për të hapur një paketë sociale/minimum me shërbime bazike, me kërkesë specifike të klientit.
   

Banka rezervon të drejtën të mbyllë llogarinë e klientit, në rast se:

 • Klienti ka përdorur llogarinë e pagesave për qëllime të paligjshme
 • Nuk ka patur asnjë transaksion në llogarinë e pagesave për më shumë se 24 muaj rresht
 • Klienti ka paraqitur informacion të pasaktë për të hapur llogarinë e pagesave me shërbime bazike
 • Klienti ka hapur një llogari të dytë pagesash në Republikën e Shqipërisë, e cila i lejon atij të përdorë shërbimet bazike që i ofrohen njëkohësisht edhe sipas kësaj kontrate

Për më shumë informacion ju ftojmë të na kontaktoni në numrin +355 (4) 2 389 389.