Kredi për Agrobiznesin

Kreditë

Nëpërmjet kredisë për Agrobiznesin ju mund të rrisni biznesin tuaj duke blerë paisje, linja prodhimi dhe makineri moderne. Gjithashtu mund të bleni materialet e nevojshme që do të sjellin përmirësim të produkteve tuaja, të ndërtoni dhoma frigoriferike apo mjedise të përshtatshme për ruajtjen e prodhimit tuaj, të rrisni sipërfaqet e mbjella duke investuar ne sera apo të shtoni bagëtitë tuaja.

Për të gjithë Agro Prodhues, Agro Përpunues, Agro Tregutes, Agro grumbullues dhe Fermerë ofrojmë financime me kredi, linja kredi dhe paradhënie bankare për cdo plan investimi që biznesi ka nevojë.

Kushtet e përgjithshme janë:

Tipi i investimit

Afati i financimi

Mënyra e financimit

Mënyra e pagesës së këstit

Klient përfitues

Investime në asete fikse si: makineri, linja prodhimi, ambiente frigoriferike, ndërtim të magazinave grumbulluese. Investim në sera etj

 

Deri ne 10 vjet

Kredi me Këste

Këste të rregullta mujore

Me periudhë falje të interesit-ofrohet në raste të vecanta për bizneset që nuk gjenerojnë të ardhura në fazat e para të financimit. Vendoset kesti sa interesi I kredise dhe me pas këste të rregullta

 

 

 

 

 

 

Të ketë eksperiencë biznesi bujqesor të paktën 1 vit

Blerje të lëndës së parë, Kapital qarkullues

Deri në 12 muaj

Kredi me këste

Linjë Kredie

Këste të rregullta ose të çrregullta në bazë të sezonalitet

Me një pagesë të vetme – sipas sezonalitet të biznesit kryesisht për financime

Me periudhë falje të interesit-ofrohet në raste të vecanta për bizneset që nuk gjenerojnë të ardhura në fazat e para të financimit. Vendoset kësti sa interesi I kredisë dhe më pas këste të rregullta