Rezultati i fortë i tremujorit të parë të ProCredit nxjerr në pah perspektivën pozitive afatmesme të grupit

5/15/2023

  • Rezultati prej 29.5 milionë eurosh përkon me një normë prej 13.3% të Kthimit mbi Kapitalin (RoE), pra me aspektin e orientimit afatmesëm të grupit.
  • Ky zhvillim i mirë i marzhit neto të interesit në masën prej 3.4% dhe kostoja e moderuar e riskut prej 12 pikësh bazë janë tregues të nxitësve kryesorë të rezultateve
  • ProCredit Bank Ukrainë po jep një kontribut të moderuar në rezultatin e grupit, duke demonstruar forcën e saj strukturore pavarësisht mjedisit të vështirë ku po operon; RoE, duke përjashtuar Ukrainën, paraqitet në një nivel të mirë prej 11.6%
  • Raporti kosto-të ardhura, duke reflektuar edhe efektet e papërsëritshme, paraqitet në nivelin prej 57.0%, pra 2.5 pikë përqindje nën nivelin e një viti më parë
  • Rritje e depozitave prej 0.6%; Rënie e lehtë e portofolit të kredisë me 0.8%, përmirësim i mëtejshëm i cilësisë së portofolit
  • Fokusi i vazhdueshëm te kreditë e gjelbra; pesha aktuale prej 20.2% e totalit të portofolit të kredisë synohet të arrijë 25% në planin afatmesëm.
  • Raporti CET1 prej 14.1%; rritje e ndjeshme prej 0.7 pp në tremujorin e parë, nxitur edhe nga rritja e mëtejshme e efikasitetit të RWA

Grupi ProCredit, i cili është kryesisht aktiv në Evropën Juglindore dhe Lindore, ka shënuar një përmirësim të dukshëm të rezultatit financiar prej 29.5 milionë eurosh për tremujorin e parë. Kështu, kthimi nga kapitali ishte në një nivel shumë më të mirë prej 13.3% dhe në fushën e orientimit afatmesëm të grupit. Në nivelin prej 59.7%, raporti kosto-të ardhura mbeti afërsisht në nivelin e një viti më parë, por u përmirësua ndjeshëm me 2.5 pikë përqindje në 57.0% pas reflektimit të efekteve të papërsëritshme. Ky rezultat është nxitur kryesisht nga dinamika e vazhdueshme pozitive e marzhit të interesit neto dhe nga treguesit e qëndrueshëm të riskut të kredisë, të cilët kanë kontribuar në një kosto të përgjithshme të ulët të rrezikut prej 12 pikë bazë. Përveç kësaj, ProCredit Bank Ukrainë ka dhënë një kontribut të moderuar në fitim, megjithëse edhe kthimi nga kapitali, pa përfshirë kontributin në rezultat të Ukrainës, ka qenë në një nivel të mirë prej 11.6%. Portofoli i kredisë ka shënuar një rënie të lehtë prej 0.8%, ndërsa depozitat kanë vijuar me trendin pozitiv nga vitet e kaluara dhe kanë shënuar një rritje prej 0.6%. Raporti CET1 qëndroi në 14.1%, 0.7 pikë përqindje mbi nivelin e fundvitit 2022, i ndikuar pjesërisht nga rritja e mëtejshme e efikasitetit të RWA.

Portofoli i kredisë ra me 47 milionë euro ose me 0.8% (TM1 2022: + 105 milionë euro ose 1.8%), kryesisht për shkak të efekteve të monedhës dhe një reduktimi të mëtejshëm të portofolit të synuar në Ukrainë. Depozitat u rritën me 35 milionë euro ose me 0.6% (TM1 2022: 25 milionë euro ose 0.4%), që i atribuohet veçanërisht klientëve privatë. Krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, raporti depozita-kredi u rrit ndjeshëm me pothuajse 13 pikë përqindje në një nivel të mirë prej 104.3% (TM1 2022: 91.5%), veçanërisht për shkak të dinamikës së fortë të rritjes së depozitave gjatë dymbëdhjetë muajve të fundit.

Mundësia e madhe për fitim në fushën e orientimeve afatmesme vë në pah potencialin e mirë të grupit sa i përket fitimit dhe qëndrueshmërisë së modelit të tij të biznesit.

Rezultati tremujor i grupit prej 29.5 milionë eurosh ishte dukshëm më i lartë se ai i një viti më parë (TM1 2022: -1.4 milionë euro) dhe korrespondon me një kthim të fortë nga kapitali prej 13.3%. Të ardhurat operative u rritën me 16.1 milionë euro ose me 20.7% në 93.7 milionë euro (TM1 2022: 77.7 milionë euro), të nxitura nga të ardhurat më të larta neto nga interesi, si dhe nga të ardhurat neto më të larta nga tarifat dhe komisionet. Të gjitha bankat ProCredit, duke përfshirë edhe ProCredit Bank Ukrainë, kanë kontribuar pozitivisht në këto rezultate.

Të ardhurat neto nga interesi janë rritur me 15.3 milionë euro ose me 25.3% në 75.4 milionë euro (TM1 2022: 60.2 milionë euro). Marzhi neto i interesit është zgjeruar me rreth 50 pikë bazë krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë, duke u rritur në 3.4% (TM1 2022: 2.9%) si rezultat i marzheve të qëndrueshme të kreditimit dhe normave bazë më të larta të interesit.

Me 14.0 milionë euro, të ardhurat neto nga tarifat dhe komisionet ishin 10.9% mbi nivelin e regjistruar një vit më parë (TM1 2022: 12.6 milionë euro). Veçanërisht pozitivisht kanë ecur të ardhurat nga transaksionet dhe bizneset me karta. Të ardhurat e tjera neto operative janë ulur me 0.5 milionë euro për shkak të efekteve pozitive të papërsëritshme në periudhën e një viti më parë, duke kontribuar me 4.3 milionë euro në totalin e fitimeve (TM1 2022: 4.9 milionë euro).

Shpenzimet e personelit dhe ato administrative janë rritur me 10.0 milionë euro, duke rezultuar në një rritje të lehtë të raportit kosto-të ardhura me 0.5 pikë përqindje në 59.7% (TM1 2022: 59.1%). Rritja e shpenzimeve të personelit dhe atyre administrative ka ardhur kryesisht nga kostot më të larta për personelin, IT-në, për marketingun dhe udhëtimet, si dhe nga shpenzimet e veçanta këshilluese lidhur me konvertimin e planifikuar të formës juridike. Duke përjashtuar efektet e papërsëritshme, raporti kosto-të ardhura është përmirësuar me 2,5 pikë përqindje në 57,0% (TM1 2022: 59,5%).

Kompensimet e humbjeve ishin në një nivel të ulët prej 1.9 milionë eurosh (TM1 2022: 35.6 milionë euro), që vjen si pasojë e cilësisë së mirë dhe të qëndrueshme të portofolit të bankave. Kjo korrespondon me një kosto risku prej 12 pikësh bazë, e cila është afërsisht në përputhje me nivelin mesatar të gjashtë viteve të fundit (duke përjashtuar kompensimet për Ukrainën në vitin 2022). Portofoli i menaxhimit i rezervuar në vitin e kaluar është ruajtur plotësisht në tremujorin e parë të 2023-shit. Në nivel grupi, pesha e kredive të pashlyera u ul lehtësisht nga 3.3% në 3.2%. Përveçse në Ukrainë, edhe ky tregues u ul nga 2.4% në 2.3%.

ProCredit Bank Ukrainë e nis vitin financiar me një kontribut pozitiv

ProCredit Bank Ukrainë kontribuoi me 3.1 milionë euro (TM1 2022: -23.4 milionë euro) në rezultatin e përgjithshëm të grupit. Në këtë kontekst, u njohën provigjione për humbje në shumën totale prej 3.1 milionë eurosh (TM1 2022: 35.3 milionë euro); këtu përfshihen disa parametra të përditësuar të modelit dhe transferime të mëtejshme nga njëra anë dhe shlyerje të kredive të pashlyera nga tjetra. Pesha e kredive të pashlyera u rrit lehtë që nga fillimi i vitit, duke shkuar nga një rritje prej 0.6 pikë përqindje në 12.5%.

Shtesa kapitale nga Procesi vjetor i Rishikimit Mbikëqyrës (SREP); Raporti CET1 u rrit në 14.1% për shkak të rritjes së mëtejshme të efikasitetit të RWA

Pritet që përmes Procesit vjetor të Rishikimit Mbikëqyrës (SREP), shtesa e Shtyllës 2 të rritet me 1,5 pikë përqindje në 3,5% deri në qershor 2023. Kërkesa CET1 do të rritej nga 8.4% në 9.2%.

Raporti CET1 qëndroi në nivelin prej 14.1% deri më 31 mars 2023, që do të thotë 0.7 pikë përqindje mbi fundin e vitit 2022 dhe 4.8 pikë përqindje mbi kërkesën e re. Raporti total i kapitalit u rrit me 1.1 pikë përqindje në 15.4%. Kjo rritje i atribuohet kryesisht njohjes së dy të tretave të rezultatit të konsoliduar për VF 2022 në kapitalin rregullator të grupit si dhe masave të mëtejshme të efikasitetit të RWA të zbatuara në tremujorin e parë. Në këtë kontekst, vlen të përmendet veçanërisht zgjerimi i marrëveshjes kuadër me Agjencinë e Garancisë Shumëpalëshe të Investimeve (MIGA), e cila i përket Grupit të Bankës Botërore, me më shumë se 200 milionë euro, duke çuar në një reduktim strukturor të RWA-ve nga bilanci i bankës qendrore.

Rezultati tremujor thekson potencialin e grupit për fitim në përputhje me orientimet e publikuara

Me zhvillimin shumë pozitiv të deritanishëm të vitit 2023, rikonfirmohet edhe një herë siguria e Bordit Menaxhues për perspektivën afatmesme të grupit. Në periudhën afatmesme, kthimi nga kapitali pritet të jetë në një nivel prej rreth 12% nga pikëpamja strukturore, kurse raporti kosto-të ardhura (duke përjashtuar efektet e papërsëritshme) rreth 57%. Portofoli i kredisë së klientëve të grupit pritet të shfaqë një rritje vjetore njëshifrore në përqindje nga një nivel mesatar në nivel të lartë në vitet në vijim, ku kreditë e gjelbra pritet të zënë 25% të totalit të portofolit. Në këtë parashikim nuk merret në konsideratë potenciali për ndonjë kontribut të rëndësishëm pozitiv nga Ukraina.

Në Mbledhjen e Përgjithshme Vjetore të këtij viti më 5 qershor 2023, Bordi Drejtues do t'u paraqesë aksionerëve për votim një propozim në lidhje me ndryshimin e formës juridike të ProCredit Holding nga partneritet i kufizuar me aksione në korporatë aksionere. Prandaj, mundet që ky ndryshim i formës juridike të përfundojë në vitin financiar 2023, pra më herët se sa ishte planifikuar fillimisht.

Raporti financiar tremujor i grupit ProCredit për TM1 2023 është i disponueshëm që sot në faqen e internetit të ProCredit Holding në seksionin e Marrëdhënieve me Investitorët në https://www.procredit-holding.com/investor-relations/reports-and-publications/financial-reports/

Rezultatet e TM1 2023 shkurtimisht

Në milionë EUR

Pasqyra e Pozicionit Financiar

 

31.3.2023

31.12.2022

Ndryshimi

Portofoli i kredisë

6,061.2

6,107.7

-46.6

Depozitat

6,324.3

6,289.5

34.8

Pasqyra e Fitimit ose Humbjes

 

1.1.-31.3.2023

1.1.-31.3.2022

Ndryshimi

Të ardhurat neto nga interesi

75.4

60.2

15.3

Të ardhurat neto nga tarifat dhe komisionet

14.0

12.6

1.4

Të ardhurat operacionale

93.7

77.7

16.1

Shpenzimet e personelit dhe administrative

55.9

45.9

10.0

Kompensimi i humbjeve

1.9

35.6

-33.7

Fitimi i periudhës

29.5

-1.7

31.2

Treguesit kryesorë të performancës

 

1.1.-31.3.2023

1.1.-31.3.2022

Ndryshimi

Ndryshimi në portofolin e kredisë

-0.8%

1.8%

-2,5 fq

Raporti kosto-të ardhura

59.7%

59.1%

0,5 pp

Kthimi nga kapitali (vjetor)

13.3%

-0.8%

14.1 pp

 

 

31.3.2023

31.12.2022

Ndryshimi

Raporti CET1 (i ngarkuar plotësisht)

14.1%

13.5%

0.7 pp

Tregues të tjerë

31.3.2023

31.12.2022

Ndryshimi

Depozita në portofolin e kredisë

104.3%

103.0%

1.4 pp

Marzhi neto i interesit (vjetor)

3.4%

3.1%

0.3 pp

Kostoja e riskut (vjetore)

12 bp

174 bp

-161 bp

Pjesa e kredive të pashlyera

3.2%

3.3%

0.0 pp

Raporti i mbulimit të kredive në fazën 3

62.3%

61.8%

0,5 pp

Portofoli i kredisë së gjelbër (në m EUR)

1,223.8

1,231.1

-7.3

Rreth ProCredit Holding AG & Co. KGaA

ProCredit Holding AG & Co. KGaA, me seli në Frankfurt am Main, Gjermani, është kompania mëmë e grupit ProCredit të orientuar drejt zhvillimit, i cili përbëhet nga banka komerciale për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme (SME). Përveç fokusit të tij operacional në Evropën Juglindore dhe Lindore, grupi ProCredit është gjithashtu aktiv edhe në Amerikën e Jugut dhe në Gjermani. Aksionet e kompanisë tregtohen në segmentin Prime Standard të Bursës së Frankfurtit. Si kompani e themeluar në përputhje me Aktin Gjerman të Bankave dhe si kompani mëmë financiare e Grupit ProCredit Holding, ProCredit Holding AG & Co. KGaA mbikëqyret në një nivel të konsoliduar nga Autoriteti Federal i Mbikëqyrjes Financiare Gjermane (BaFin) dhe Deutsche Bundesbank. Për më shumë informacion, vizitoni: www.procredit-holding.com.

 

Deklaratat për të ardhmen

Kjo deklaratë për shtyp përmban deklarata në lidhje me zhvillimin e ardhshëm të biznesit tonë dhe performancën e tij financiare, si dhe deklarata në lidhje me veprimet ose zhvillimet e ardhshme që ndikojnë në ProCredit Holding dhe që mund të përbëjnë deklarata largpamëse. Deklarata të tilla bazohen në menaxhimin e pritshmërive aktuale të ProCredit Holding dhe në disa supozime specifike, shumë prej të cilave janë jashtë kontrollit të ProCredit Holding. Prandaj, ato janë subjekt i një sërë risqesh, pasigurish dhe faktorësh. Nëse një ose më shumë nga këto risqe ose pasiguri materializohen, ose nëse pritshmëritë ose supozimet themelore rezultojnë të pasakta, atëherë rezultatet aktuale, performanca dhe arritjet (si negative ashtu edhe pozitive) të ProCredit Holding mund të ndryshojnë ndjeshëm nga ato të shprehura ose të nënkuptuara në parashikimet e së ardhmes.  Përtej kërkesave ligjore, ProCredit Holding nuk merr përsipër asnjë detyrim për të përditësuar këto deklarata largpamëse ose për t'i korrigjuar ato në rast të devijimeve nga zhvillimet e pritshme.