Transferta brenda bankës

Kreditë

Përmes e-banking dhe nga llogaria e biznesit duke kursyer më shumë kohë dhe afat cdo klient mund të realizojë transferta bankare si:

  • Transferta midis llogarive tuaja duke përfshirë dhe llogarinë e linjës së kredisë
  • Transferta me këmbim preferencial për një kurs të negociuar me Njësinë e Thesarit përmes mailbox të Ebanking dhe duke përdorur menynë “Këmbim valutor i negociuar”
  • Transferta ne llogarite e klienteve te tjere brenda bankes per pagesa,likujdim fature te ndryshme etj